Posted on February 17, 2009

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

The 5th International Trondheim Conference on Palliative Care will be CME accredited.

uems02

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

“under the Auspices of the European Association for Palliative Care,
EAPC Onlus”

eapclogo2