Posted on February 17, 2009

XXXXXXXXXXØya helsehusXXXXXXXXXX

XXXX

xxxxxxxx

In case of questions or problems, please do not hesitate to send us an e-mail at

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

“under the Auspices of the European Association for Palliative Care,
EAPC Onlus”

eapclogo2